Zandkrab 18,

5658AD, Eindhoven.

+31 40 291 22 33

Kantoor

Kantoor bereikbaar van

Ma - Vrij: 09:00 - 17:00 uur

PRIVACY

BELEID

Roodkapje meerhoven

Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder wordt vermeld hoe wij daarmee omgaan.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals hieronder weergegeven;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van gastouderovereenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het verstrekken van informatie aan Belastingdienst, gemeente en GGD
 • Het voeren van procedures ten opzichte van belastingdienst, gemeente en/of GGD

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, emailadres, BSN, rekeningnummers, inkomensgegevens
 • Verklaring omtrent gedrag, kopie identiteitsbewijs
 • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummers

Cookies

Bovenstaande gegevens ontvangen wij rechtstreeks en persoonlijk van je. Maar daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens bij het bezoeken van onze website d.m.v. cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een mededeling over het gebruik van cookies en wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van bepaalde cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onze cookieverklaring

Verstrekking aan derden

De aan ons verstrekt gegevens verstrekken wij aan derden voor zover wij dat wettelijke verplicht zijn en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.

Persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze automatiseerders en netwerkbeheerders. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten die waarborgen dat deze gegevens niet door hen zullen worden gebruikt, anders dan ten behoeve van hun werkzaamheden om de automatische processen van Gastouderbureau Roodkapje doelmatig en efficiënt te laten verlopen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven bewaart persoonsgegevens minimaal 7 jaar ter voldoening aan de fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar worden persoonsgegevens op verzoek vernietigd. In alle gevallen worden na 15 jaar de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Als u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via

telefoonnummer 040-291 22 33 of per e-mail naar info@roodkapjemeerhoven.nl

error: Content is protected !!